4. Vermogen

In deze module bespreken we wat vermogen is, hoe je de hoogte daarvan vaststelt en wat de consequenties zijn als het vermogen hoger is dan de vrijlating. We gaan in deze module uit van de situatie van een aanvraag: dat wil zeggen van de vermogensvaststelling aan het begin van de bijstandsverlening. In paragraaf 11 gaan we in op de situatie dat er een nieuwe vermogensvaststelling moet gebeuren bij een lopende uitkering.

We hebben al eerder vastgesteld dat de bijstand een vangnetfunctie heeft. Dit wil zeggen dat je alleen aanspraak kan maken op bijstand als er geen andere middelen zijn om in jouw levensonderhoud te voorzien. In de module Inkomen hebben we aandacht besteed aan de verrekening van een aantal typen inkomsten. Je herinnert jezelf misschien dat in de Bijstandswet (art. 31) het begrip ‘middelen’ uiteenvalt in twee andere begrippen: ‘inkomsten’ en ‘vermogen’. In deze module besteden we aandacht aan de vaststelling van het vermogen.

De vaststelling van het vermogen kan een tamelijk complex proces zijn, dat in de praktijk nogal eens tot fouten leidt. Om die reden is het zeer belangrijk vermogensberekeningen altijd goed gestructureerd op te zetten. Hieronder een casus die we volgens zo’n methodiek afhandelen. Daarbij kijken we eerst naar de positieve vermogensbestanddelen om vast te stellen wat de waarde daarvan is. Omdat voor verschillende categorieën vermogensbestanddelen verscheidene vrijlatingen gelden, trekken we deze vrijlatingen vervolgens af van de vastgestelde positieve vermogensbestanddelen. Op die manier vinden we het positief vermogen.

Daarnaast kennen we ook negatief vermogen: dit betreft schulden die de werkzoekende moet betalen. Ook hier geldt dat we eerst de hoogte van deze schulden vaststellen, en daarna bezien welke schulden voor de vermogensberekening buiten beschouwing blijven. Als we zo het negatief vermogen hebben gevonden, dan trekken we dit af van het positief vermogen. Daarna hebben we het vermogen dat relevant is voor de bijstandsverlening.

Dus:

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving
Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Maar laten we eerst nog eens goed kijken naar het begrip ‘middelen’ uit artikel 31 van de Participatiewet.

error: Content is protected !!
×